Jak se chovat při vzniku požáru

 • Vznikne-li požár, v každém případě se snažte zachovat  klid a jednat s rozvahou!

 • Jste-li schopni ho sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte  nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály. Mějte přitom na paměti Váš aktuální zdravotní stav a nepřeceňujte své síly.

  Každý požár, i uhašený bez pomoci hasičů, se musí nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru !

 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo zvířat, pokuste se o jejich vyvedení
 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo nebo
 • S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní (obvykle voláním „hoří!“)
 • Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory. Pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloň se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje!
 • Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie, zabezpečte uvolnění příjezdové komunikace pro záchranáře
 • Do příjezdu hasičů  se podle svých fyzických schopností pokuste omezit rozsah požáru jednoduchými hasebními prostředky (hasicí přístroj, hydrant, atd. - ikonka ) nebo jej zlikvidovat
 • Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám nezamezil ústupovou cestu.
 • Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc
 • Nejde-li z nějakého důvodu opustit objekt, zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci a odvětrání. Dveře se pokuste utěsnit (např. mokrým ručníkem nebo prostěradlem ….), upozorněte na sebe zasahující hasiče máváním v okně (za zavřeným oknem)

 

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik:

 • zachovejte klid

 • uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)

 • snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli

 • otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru

 • odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit

 • v případě silného zakouření si lehněte na zem

 • ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr

 • snažte se dýchat klidně a zhluboka

 • vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

Hasicí přístroje a jejich použití

Vodní hasící přístroj Vodní hasicí přístroj:
- vhodný k hašení pevných látek
- nevhodný k hašení hořlavých kapalin
- nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem
 Pěnový hasící přístroj Pěnový hasicí přístroj
- vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin
- nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem
 Práškový hasící přístroj Práškový hasicí přístroj
- vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení
- nevhodný k hašení hořících pevných rozvířitelných látek
- nesmí se použít k hašení požárů lehkých kovů
 Sněhový hasící přístroj Sněhový hasící přístroj
- vhodný k hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení
- nevhodný k hašení lehce rozvířitelných látek (upozornění – nebezpečí vzniku omrzlin)

 Hydrant vnitřní Hydranty vnitřní
– vnitřní nástěnné hydranty jsou zpravidla vybaveny veškerým příslušenstvím (hadice, proudnice) a jsou okamžitě použitelné.
- Je-li v dosahu požáru nástěnný hydrant, nebojte se jej použít na hašení požáru vnitřního vybavení místností.
POZOR!!! – nesmí být použit na elektrická zařízení
 Nadzenmí hydrant staroměstský Hydranty venkovní
Neoprávněné použití hydrantů nebo jejich poškození je trestné !!!

Základní rady jak v přírodě zacházet s ohněm

Několik základních rad od hasičů, jak v přírodě zacházet s ohněm
pokud nejsou vhodné podmínky, raději oheň nerozdělávejte

Zvolte pro ohniště vhodné místo.

Mělo by být vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Naopak ideální je například hliněný podklad.

Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte!

Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.

K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou zakázány všechny uměle vyrobené látky. Podle zákona o ochraně ovzduší můžeme v otevřených ohništích kromě dřeva spalovat pouze suché rostlinné materiály, dřevěné uhlí či plynná paliva určená výrobcem, tato paliva a materiály navíc nesmí být kontaminovány chemickými látkami.

Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (např. pomocí záseků na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí. Raději nedělejte velký oheň s vysokými plameny.

Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště blízko vodního zdroje.

Ohniště důkladně uhaste, buď zalitím vodou nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí. Každý rok hasiči kvůli tomu musí zasahovat.

Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru velmi riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné alespoň důkladně prolít vodou!

Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě. Zvlášť pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.

Pokud vám hoří oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte - během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou - válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Pokud v přírodě používáte plynový spotřebič, nesmíte ho ani na okamžik pustit z dozoru, nebezpečí hrozí například při převržení nestabilního spotřebiče. V živé paměti je případ českého cestovatele, který v Chile kvůli neopatrnosti při zacházení s plynovým vařičem zavinil požár národního parku.

Co dělat,když zazní siréna

Jestliže zazní siréna a její varovný signál "Všeobecná výstraha", znamená to vždy nějaké nebezpečí. Znamená to, že může dojít nebo již došlo k nějaké mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.

Po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha", nebo poté, co se jiným způsobem dozvíte o hrozbě nebo vzniku mimořádné situace a pokud nejde zjevně o povodeň nebo zemětřesení, JEDNEJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ !!! - tento postup vás ochrání před naprostou většinou případných rizik

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE v NEJBLIŽŠÍ BUDOVĚ. JSTE-LI V BUDOVĚ, ZŮSTAŇTE UVNITŘ

 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
 • Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
 • Pokud je to možné, jděte raději do vyšších pater. Většina škodlivin je těžší než vzduch, a proto je nebezpečné hledání úkrytu před nimi ve sklepě nebo v přízemí. Látky lehčí než vzduch jsou naproti tomu prchavé, rychle stoupají vzhůru do atmosféry, a proto vás v budově se zavřenými zpravidla neohrozí.
 • Pokud je to možné určit, jděte do té části budovy, která je odvrácená od místa indicentu.
 • V budově zůstaňte, dokud neobdržíte informaci o tom, že ohrožení pominulo, nebo dokud nebudete k opuštění budovy vyzváni např. z důvodu evakuace

Poznámka: Prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování, případně pomož dětem, starým a zdravotně postiženým lidem
         2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA V BUDOVĚ A PODLE MOŽNOSTÍ JE UTĚSNĚTE

 • Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření úkrytového prostoru a tím i osob v něm.
 • V místnostech uhaste otevřený oheň. Vypněte a ucpěte klimatizaci a větrání (digestoře, odsavače par, krbové sopouchy..)
 • Průnik látky okny omezítesamolepící páskou nebo závěsy namočenými ve vodě nebo v roztoku vody s kyselinou citronovou nebo sodou.
  3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků (celostátních, regionálních nebo místních - dle rozsahu mimořádné události).
 • v případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie
 • tísňové informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami nebo jinými náhradními způsoby.

Co dělat při silném větru

 • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. 
 • Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
 • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. 
 • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli. 
 • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
 • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.  
 • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
 • NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku